Zpracování osobních údajů a pravidla užívání webu

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Make more s.r.o., IČO 07023987, se sídlem Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 293255 (dále jen „správce“).

2. Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1

e-mail: info@makemore.cz

telefon: +420 732 216 408

ID datové schránky: ghp698k

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresu, sídlo, datum narození, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vzájemné spolupráce.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění účelu spolupráce.

3. Účelem spolupráce je

a) pořádání festivalů Maker Faire ze strany správce, prostřednictvím kterých správce podporujeme maker hnutí v České republice, když si klade za cíl popularizovat technologie a kreativní tvoření jako alternativu k běžnému a konzumnímu způsobu života, a

b) Vaše účast na festivalech Maker Faire či jiná forma spolupráce (poskytování informací, podpora apod.) související s činností správce.

3. Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje, pokud navštívíte internetové stránky https://makerfaire.cz/ a nemáte v prohlížeči plošně zakázáno ukládání cookies

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

3. V případě zaslání přihlášky prostřednictvím webové stránky https://makerfaire.cz/ souhlasíte s pořizováním fotografií a videozáznamů z festivalu a s užitím těchto audiovizuálních děl v rámci propagace správce a informování o činnostech správce.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

3. Primárně zpracováváme osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří nám poskytují software, služby a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudových služeb, e-mailu nebo dalších softwarových nástrojů a IT infrastruktury. 

4. Uvedené osobní údaje budou předány pouze za shora uvedenými účely a budou tímto způsobem zpracovávány pouze do odvolání Vašeho souhlasu. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://uoou.gov.cz/), v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

1. V případě, kdy navštívíte internetové stránky https://makerfaire.cz/ bez ohledu na to, zda jste registrovaný uživatel či nikoliv, chtěli bychom Vás upozornit, že používáme cookies. Pomocí cookies získáváme některé informace o Vás, Vašem zařízení a způsobu, jakým užíváte Internetové stránky a na jejich základě pak můžeme upravovat Internetové stránky, aby byly uživatelsky přívětivější, zlepšovat naše služby nebo také cílit reklamu.  

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním přihlášky či souhlasu se zasíláním informací z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU

 1. Tyto podmínky používání se vztahují na prohlížení a používání této webové stránky: https://makerfaire.cz/ (dále jen „Internetová stránka“).
 2. Provozovatelem Internetové stránky je společnost Make more s.r.o., IČO 07023987, se sídlem: Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k této Internetové stránce.
 3. Provozovatele můžete kontaktovat:
  1. poštou na adrese Make more s.r.o., Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1;
  2. e-mailem na adrese info@makemore.cz; nebo
  3. jiným způsobem uvedeným na Internetové stránce.
 4. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Internetové stránky (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky, které upravují užívání Internetových stránek se vztahují na návštěvníky a uživatele Internetové stránky. Před užíváním této Internetové stránky se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte. Jakýmkoli užitím Internetové stránky nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. 
 5. Informace na této Internetové stránce jsou určené pro veřejnost.
 6. Přístup na Internetovou stránku může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Proto se, prosím, seznamte se Zásadami o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“). Zásady jsou dostupné na Internetové stránce.
 7. Internetová stránka Provozovatele používá tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě Internetové stránky. Cookies umožňují Internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. 
 8. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Internetovou stránku jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné. Jakékoliv další šíření obsahu Internetové stránky pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel Internetové stránky tento zákaz a Provozovateli tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Internetové stránky nese odpovědnost uživatel.  Uživatel nesmí užívat Internetovou stránku k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Internetových stránek poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami či oprávněnými zájmy Provozovatele.
 10. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Internetové stránky. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti této Internetové stránky.
 11. Některé z informací publikovaných na Internetové stránce mohou být Provozovatelem převzaty z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek.
 13. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Internetové stránce povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
 14. Veškeré informace uvedené na této Internetové stránce jsou pouze informativní povahy.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky zveřejněny na Internetové stránce či v rámci služby Provozovatele. Souhlas s novým zněním Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude Internetové stránky nadále používat.
 16. Tyto Podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.
 17. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 7.3.2024.